29.11.2023.

Ostale vesti

Nagrada za životno delo profesorki Ružici Igić!

Na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, uručena je godišnja nagrada za „Životno delo“, Udruženja univerzitetskih nastavnika i naučnika Vojvodine iz oblasti prirodno-matematičkih nauka. Nagradu je dobila prof. dr Ružica Igić, sa Departmana za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta UNS.

Udruženje univerzitetskih nastavnika i naučnika Vojvodine (www.uunnv.com) je dobrovoljna, nevladina i neprofitna organizacija osnovana od strane elitnih stručnjaka iz raznih oblasti sa ciljem unapređivanja visokoškolskog obrazovanja, naučne, istraživačke i umetničke delatnosti, kao i njihove afirmacije u zemlji i inostranstvu. Predsednica Upravnog odbora je prof. dr Marijana Ačanski. Nagrade se dodeljuju iz oblasti prirodno-matematičkih, tehničkih, biotehnoloških, medicinskih nauka i sporta i društveno-humanističkih nauka i umetnosti. Radi se o najprestižnijim univerzitetskim nagradama koje dobijaju, po vrlo visokim kriterijumima odabrani profesori pred kraj radnog veka i koje sažimaju njihov kompletan rad i kontinuiran uspeh.

Kraća biografija laureatkinje – Prof. dr Ružica Igić je redovna profesorka na Departmanu za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta UNS. Rođena je 1957. godine u Mošorinu, osnovnu i srednju školu pohađala je u Novom Sadu, a osnovne studije biologije, magistraturu i doktorat završava na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Dokrorirala je 1992. godine, odbranivši disertaciju na temu „Florističke odlike Bačke lesne zaravni“.
U toku svoje nastavne karijere na PMF-u, prošla je sve faze – od asistenta do redovnog profesora. U zvanje docenta za užu naučnu oblast botanika je izabrana 1995. godine. U zvanje vanrednog profesora je, u istoj instituciji, izabrana 2000. godine, a u zvanje redovnog profesora 2005. godine. Na osnovnim studijama realizovala je nastavu na sedam predmeta. U okviru master i doktorskih studija predavala je po tri predmeta. Od osnivanja studijskog programa Farmacije aktivno je učestvovala u izvođenju nastave na Medicinskom fakultetu. Bila je mentor dve doktorske disertacije, tri magistarske teze, 16 master (završnih) radova i 61 diplomskih radova. Objavila je šest udžbenika, jedan priručnik i pet monografija kao i više od 80 radova u međunarodnim i domaćim časopisima. Svoje naučne rezultate je prezentovala na 153 konferencije, od kojih je 100 bilo međunarodnog karaktera.
Prof. dr Ružica Igić je 14 godina bila direktor Departmana za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu, a dugi niz godina i šef Katedre za Botaniku i član Nastavno-naučnog veća Prirodno-matematičkog fakulteta i nekoliko tela na Univerzitetu u Novom Sadu. Pokretač je inicijative za izgradnju Botaničke bašte u Novom Sadu, kao i jedan od realizatora projekta rekonstrukcije Herbarijuma Univerziteta u Novom Sadu.

Na fotografiji: prof. dr Marija Sakač, potpredsednica Upravnog odbora UUNNV, prof. dr Miodrag Zlokolica, sekretar Upravnog odbora UUNNV, prof. dr Ružica Igić, dobitnica nagrade, prof. dr Marijana Ačanski, predsednica Upravnog odbora UUNNV.

Čestitamo!

Izvor: Prirodno-matematički fakultet